Архів10 бер.

Бібліотека Василя Стуса: словник літературознавчих термінів

stus_czco/WVtTm21Sg.jpeg
Словник літературознавчих термінів. В.М.Лесин, О.С.Пулинець. - Київ, 1965 р. З бібліотеки Василя Стуса.

Словник придбаний поетом в 1965 р. Містить позначки як самого Василя Стуса, так і Дмитра Стуса, який активно користувався словником під час навчання.

Акваре́ль ( фр. aquarelle) — твір живопису, виконаний водяними фарбами. Цим терміном іноді визначають своєрідність своїх творів і письменники. Так, М.Коцюбинський назвав аквареллю твір "На камені", зважаючи на те, що в ньому дуже велику роль відіграють яскраві й пластичні зорово-живописні образи, багато пейзажів, немов змальованих не словами, а ніжними фарбами. Зорові враження в цьому творі переважають над іншими враженнями. "V" - позначка Василя Стуса.

Архаїзм - ... "5. Архаїчні слова можуть вести за собою і прагнення відновити архаїчне мислення, служити засобом пропаганди реакційних поглядів, як то було в практиці буржуазно-націоналістичних поетів-неокласиків в перші роки Радянської влади на Україні". Виділено Василем Стусом. Тут маємо типовий приклад, що унаочнює читання-написання літератури з ідеологічним забарвленням: для Василя Стуса важливий власне сам факт використання неокласиками архаїзмів з художньою метою, що і зацікавило поета в словниковій статті. Коментарі ж на зразок "буржуазних націоналістів" чи "реакційних поглядів" не варті уваги вдумливого читача, адже є лише засобом для подачі певних фактів, які б без таких ремарок могли б бути просто викинуті цензурою.

Б

В

Виділення Василя Стуса: "У Білорусії вертеп існував під назвою бетлейка (від слова Бетлеєм - Віфлеєм".

Г

Д

Е

Є, Ж, З

Підкреслення Василя Стуса: "Лірика виражає думки та почуття поета, викликані тими чи іншими явищами життя".

І

К

Підкреслення В.Стуса: "...герой комедії І.Карпенка-Карого "Суєта" Іван Барильченко вимагає, щоб у театрі грали тільки такі драматичні твори, які викликають у глядача "жадання правди, жадання загального добра... Кумедію нам дайте, кумедію, що бичує сатирою страшною всіх, і сміхом через сльози сміється над пороками і заставля людей, мимо їх волі, соромитись своїх лихих учинків!"

Л

М

Підкреслення В.Стуса: "Художній метод - історична категорія, його поява й розвиток історично зумовлені. Метод знаходиться в тісному зв'язку і залежності від світогляду письменника, справляючи іноді і зворотній вплив на політичні й соціальні погляди автора". С. 208.

Н

О

П

"Пейзаж (фр. paysage, від pays - місцевість, країна) - в літературному творі картини природи, тобто описи різних місцевостей на землі, картини моря і неба, а також види міст і сіл.

"!" Місце і функція пейзажу в творі залежить від епохи, коли він написаний, від творчого методу письменника (чи це пейзаж романтичний чи реалістичний), від літературної течії (пейзажі сентименталістів, наприклад, дуже відмінні від пейзажів класицистів), від стилю автора та жанру твору (пейзаж у новелі не може бути таким, як у романі), а також від ідейного задуму". С. 269.

Р

"Романтизм (від фр. romantisme) - художній метод у літературі й мистецтві, коли не задовольняючій митця реальній дійсності протиставляється картина життя бажаного, витвореного мрією, піднесеного над дійсністю...

"|" Романтизм виник на грані між XVIII i XIX ст., в період особливо бурхливої ломки феодального ладу та швидкого росту національно-визвольних рухів...

"|" ...дві форми романтизму: прогресивна і реакційна. Перша відбивала незадоволення підневільним життям народу й закликала до кращого майбутнього...

"|" Прогресивні романтики... в історичному минулому... шукали зразків боротьби народу за волю, гідних наслідування в сучасному. Цю лінію розвитку літератури М.Горький називав активним романтизмом...

"|" ...Кобзар вніс у романтичні твори таку пристрасть революційного протесту, що його справедливо називають представником революційного романтизму...

"|" Групу пасивних романтиків в українській поезії початку XIX ст. представляли Корсун, Куліш, Могильницький та ін. ...

"|" ...Як писав М.Горький, "у видатних художників романтизм і реалізм завжди немовби з'єднані. Бальзак - реаліст, але він написав і такі романи, як "Шагренєва шкіра", твір дуже далекий від реалізму. Тургенєв теж писав речі у романтичному дусі, так само як і всі інші найвидатніші наші письменники, від Гоголя до Чехова і Буніна". С. 324-327.

С

Т

"Тематика - це сукупність основної й усіх залежних від неї побічних тем одного твору, а також сукупність тем, що їх розробляє в ряді творів якийсь автор...

"[ ]" Кожний етап суспільного розвитку обумовлює появу нової тематики. Зараз Комуністична партія зосереджує увагу радянських письменників на темах сучасності, на правдивому і яскравому розкритті трудових подвигів народу.., а також на висвітленні благородних тем дружби радянських народів..." С. 375.

У

Ф

Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

"Ʉ" "Характеристика мовна - показ індивідуальних особливостей персонажів літературного твору за допомогою їх власної (прямої) мови та опису манери мовлення...

"|" Люди говорять загальнонародною національною мовою. Але в мові кожної людини є щось своєрідне, зумовлене поглядами на життя, суспільним середовищем, рівнем культури, професією, характером, психологією, віком, статтю, даними обставинами і т.д. При створенні образів письменник прагне підкреслити їх індивідуальні особливості, показуючи, як говорять персонажі і якими словами, як їх поєднують у речення, з якими інтонаціями вимовляють. "Треба, - писав А.Чехов, - щоб кожна людина говорила своєю мовою". Мова повинна відповідати характерові тієї людини, в уста якої вона вкладається. Особливо велика роль мови дійових осіб у драматичних творах, де їх характери розкриваються майже виключно їх власними словами. Мова персонажів завжди тяжить до розмовної мови, включає в себе чимало її елементів". С.414.

dvstus@gmail.com